DAWN KRYSTAL WILLIAMS

COMPOSER AND MEZZO-CONTRALTO

BAÏLÈRO

(Solo Voice)

TEXT AND TRANSLATION

Pastré, dè dèlaï l’aïo,

Shepherd across the water,

a gaïré dé buon tèn,

you aren’t having a very good time,

dio lou baïlèro lèrô...

sing bailero lero...

lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô...

lero lero lero lero bailero lo...

     É n’aï pas gaïré, è dio, tu, baïlèro lèrô...

Not very, and you too sing bailero lero...            

     lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô...

lero lero lero lero bailero lo...            

Pastré, lou prat faï flour,

Shepherd, the meadow is in flower,

li cal gorda toun troupèl,

Come tend your flock here,

dio lou baïlèro lèrô...

sing bailero lero...

lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô...

lero lero lero lero bailero lo...

     L’èrb’ ès pu fin’ ol prat d’oïci, baïlèro lèrô...

The grass is finer in this meadow, bailero lero...         

     lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô...

lero lero lero lero bailero lo...            

Pastré, couci foraï,

Shepherd, the water divides us,

èn obal io lou bèl rîou,

and I can’t cross it,

dio lou baïlèro lèrô...

sing bailero lero...

lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô...

lero lero lero lero bailero lo...

     Espèromè, té, baô circa, baïlèro lèrô...

Then I’ll come down and find you, bailero lero...         

     lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô...

lero lero lero lero bailero lo...            

– Translation by Dawn K. Williams